Thông báo mời TC đấu giá tài sản cáp đồng

Căn cứ quyết định số 709/QĐ-VNPT-BP-KHKT của Giám đốc Viễn thông Bình Phước ngày  07 tháng 12 năm 2017 về việc thanh lý tài sản Cáp đồng hư hỏng không còn sử dụng được.

Thực hiện Điều 56 Luật Đấu giá tài sản  ngày 17/11/2016.

Viễn thông Bình Phước thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản gồm các nội dung sau đây:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Viễn Thông Bình Phước, địa chỉ: số 1137 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, Quốc lộ 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Tên tài sản và số lượng theo danh mục đính kèm.

- Chất lượng: Hư hỏng không sử dụng được

          3. Giá khởi điểm của tài sản:

          - Giá khởi điểm của tài sản là 2.365.536.929đ (đã bao gồm thuế GTGT).

Bằng chữ: (hai tỷ ba trăm sáu mươi lăm triệu năm trăm ba mươi sáu ngàn chín trăm hai mươi chín đồng).

4. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: từ 08 giờ 00 ngày 11 tháng 09 năm 2017 đến 17 giờ 00 ngày 12 tháng 09 năm 2017.

5. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Tại Viễn thông Bình Phước, địa chỉ: số 1137 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, Quốc lộ 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

6. Các tiêu chí lựa chon tổ chức đấu giá bao gồm:

- Cơ sơ vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức bán đấu giá;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

Chi tiết liên hệ: Viễn thông Bình Phước, địa chỉ: số 1137 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, Quốc lộ 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 0271.3870263 (Đ/c Tú Anh)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam gravida ne